Politika privatnosti Genesis-a

Polazeći od načela zakonite, pravične i transparentne upotrebe podataka o ličnosti Korisnika, te očuvanja prava na privatnost Korisnika u prikupljanju, korišćenju, čuvanju i zaštiti podataka o ličnosti Korisnika i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka), a na osnovu čl. 7.10, tač. 7 Statuta Specijalne ginekološke bolnice „Genesis“ Novi Sad, direktor Specijalne ginekološke bolnice „Genesis“ Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu, ul. Uroša Predića 4 (u daljem tekstu: Genesis), dana 24.7.2018. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA USLUGA

 

Član 1
Polje primene

Ovaj Pravilnik se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje Genesis prikupi o Korisnicima usluga kroz bilo koji oblik komunikacije. Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na svaku automatizovanu obradu, kao i na obradu sadržanu u zbirci podataka koja se ne vodi automatizovano.

Član 2
Obaveza prikupljanja i korišćenje podataka o ličnosti

Pružanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali predstavlja neophodan uslov da Genesis svojim Korisnicima pruži usluge.

Genesis će koristiti lične podatke Korisnika samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju je ovlašćenje dao Korisnik usluga u skladu sa zakonom, drugim propisima, kao i standardima EU.

Genesis prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga koristi u svrhu omogućavanja pružanja usluga. Podaci o ličnosti se koriste radi vođenja evidencija o Korisnicima usluga vodeći računa o njihovom pravu na privatnost.

Podaci o ličnosti mogu da se koriste i radi obaveštavanja o novostima koje se odnose na Genesis, te ponudama koje Genesis pruža Korisnicima usluga.

Genesis može prikupljene podatke o ličnosti poveriti nadležnim državnim organima na njihov zahtev u skladu sa zakonom, drugim propisima, kao i standardima EU.

Genesis prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga ne može ustupiti, niti prodati trećim licima, osim uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost Korisnika usluga, sa izuzetkom opisanim u stavu pet ovog člana.

Član 3
Pristanak Korisnika usluga

Genesis prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika isključivo na osnovu njihovog pisanog pristanka. Pre pružanja usluga Korisnik potpisuje Izjavu o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti na način i u svrhu utvrđenu ovim Pravilnikom.

Član 4
Vrste podataka o ličnosti

Genesis od Korisnika prikuplja i obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

Genesis od Korisnika prikuplja i obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

  1. ime*
  2. prezime
  3. datum rođenja
  4. pol
  5. JMBG ili drugi lični broj ukoliko se radi o stranom državljaninu
  6. adresa
  7. broj telefona
  8. e-mail adresa
  9. IP adresa svakog pojedinačnog pristupa internet sajtu https://genesis.rs/ uključujući i cookie podatke

Član 5
Odgovorno lice za zaštitu podataka

Genesis će u roku od 3 dana od usvajanja ovog Pravilnika posebnom odlukom imenovati odgovorno lice za zaštitu podataka.

Pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti Korisnik se obaveštava o tome ko je odgovorno lice za zaštitu podataka, kao i o načinu njegovog kontaktiranja.

Odgovorno lice za zaštitu podataka dužno je da se stara da se podaci o ličnosti Korisnika koriste u skladu sa Pravilnikom, zakonom i važećim standardima EU.

Odgovorno lice za zaštitu podataka vrši i druge dužnosti utvrđene ovim Pravilnikom.

Član 6
Obraćanje odgovornom licu za zaštitu podataka

Korisnik usluga se obraća odgovornom licu za zaštitu podataka radi ostvarenja svih prava utvrđenih ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i važećim standardima EU.

Obraćanje se vrši neposredno, putem pošte ili putem elektronske pošte. Odgovorno lice za zaštitu podataka poseduje posebnu e-mail adresu koja će biti istaknuta na internet stranici https://genesis.rs/ i o kojoj će svaki Korisnik usluga biti obavešten pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti.

Član 7
Bezbednost podataka

Genesis primenjuje mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup podacima o ličnosti Korisnika.

U slučaju povrede bezbednosti podataka odgovorno lice za zaštitu podataka bez odlaganja obaveštava Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i preduzima druge potrebne mere u cilju umanjivanja povrede bezbednosti i dalje zaštite podataka o ličnosti.

Član 8
Pravo na opoziv pristanka i pravo na brisanje

Korisnik usluga ima pravo da u svakom trenutku opozove svoj pristanak za korišćenje i obradu podataka o ličnosti bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja.

Pristanak se opoziva pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Korisnik usluga ima pravo da se njegovi podaci obrišu iz evidencije Genesisa na njegov zahtev. Zahtev za brisanje podnosi se pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Član 9
Pravo na ispravku

Korisnik usluga ima pravo da podaci o ličnosti koje je pružio budu tačni i kompletni.

Korisnik usluga ima pravo da se podaci o ličnosti koje je pružio bez odlaganja isprave ukoliko su netačni. Korisnik usluga ima pravo da se podaci o njegovoj ličnosti dopune ukoliko nisu kompletni.

Korisnik usluga koji želi da se njegovi podaci o ličnosti isprave ili dopune obraća se odgovornom licu za zaštitu podataka koje bez odlaganja ispravlja ili dopunjava podatke koji su prikupljeni od strane Genesisa.

Član 10
Prijava na Newsletter

Lice koje se na internet stranici https://genesis.rs/ prijavi za dobijanje informacija od Genesisa (Newsletter) prihvata da se njegova e-mail, IP adresa, i drugi podaci o ličnosti koriste u svrhe obaveštavanja o novostima koje se odnose na Genesis, te ponudama koje pruža.

Pri prijavljivanju na Newsletter licu se pruža mogućnost da odluči da li prihvata da se njegova e-mail, IP adresa i drugi podaci o ličnosti koriste na način naveden u stavu 1 ovog člana.

Lice iz stava 1 ovog člana uživa sva prava propisana ovim Pravilnikom.

Pravila o prijavi na Newsletter shodno se primenjuju i na kontaktiranje Genesis-a putem kontakt forme na internet stranici.

 

Član 11
Pravo na zaštitu

Korisnik usluga ima pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da se njegovi podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom.

Član 12
Završne odredbe

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Pravilnikom primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije i važeći standardi EU u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Pravilnik će od dana donošenja biti dostupan na Internet stranici Genesisa. Kopija ovog Pravilnika će biti pružena na uvid Korisniku usluga pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

U Novom Sadu, 24.7.2018. godine

Za Specijalnu ginekološku bolnicu „Genesis“ Novi Sad,
direktor: dr Zorica Crnogorac